ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

 

 

 

Η σύμβαση αυτή καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών

στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ' εξής "χρήστες") από την NORIC EE.

(ιδιοκτήτρια, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων της δικτυακής πύλης

sugagreece.gr) κατά την εγγραφή τους ή κατά διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των σελίδων

και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου sugargreece. Οι όροι και οι εγγυήσεις που

αναφέρονται εδώ δεν καλύπτουν τη σχέση μεταξύ των χρηστών του sugargreece και

οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία της ΝΟRIC EE.

Δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η NORIC EE δεν ευθύνεται για

οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και

περιεχομένων του sugargreece στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη

γνώση των όρων του.

 

Πολιτική τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων

Κατά την εγγραφή του χρήστη στο sugargreece θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές

πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Νομός, Πόλη, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης,

Απασχόληση, Επίπεδο μόρφωσης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α.

Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τα

προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του sugargreece ή και όταν οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες

σελίδες του sugargreece .

Το sugargreece ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου

Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν

αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ'

οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο

μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

1. εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το sugargreece στους χρήστες του,

2. ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών,

3. επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,

4. ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του sugargreece

5. ενημέρωση τους σχετικά με νέες υπηρεσίες και προϊόντα

6.  εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ' εξαίρεση το sugargreece μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

1. Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων

2. Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το sugargreece και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το sugargreece.

3. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

 

Διόρθωση - Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Το sugargreece παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα

προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν / επικαιροποιήσουν ή ακόμα

και απλώς να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική επιλογή

της υπηρεσίας του.

 

Cookies

Το sugargreece χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των

σελίδων του. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή

προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή

αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του

χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του sugargreece. Ο χρήστης του sugargreece μπορεί να

ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για

τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του sugargreece , είτε να μην επιτρέπει

την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην

δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει

πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).

 

Διαφήμιση

Οι χρήστες που τυχόν ενδιαφέρονται να διαφημιστούν στο sugargreece, προκειμένου να

λάβουν όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσουν στη σχετική

αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL

(Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας).

Το sugargreece δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που

ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι του κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες των

υπηρεσιών / σελίδων τους.

 

"Δεσμοί" (Links) προς άλλα sites

Το sugargreece περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι

οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το sugargreece για τους Όρους Προστασίας των

Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

 

IP Addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της

οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του

sugargreece. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των

συστημάτων του sugargreece (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά

και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη

στις σελίδες του sugargreece μπορεί να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της

προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές ή άλλες

κρατικές αρχές.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του

sugargreece υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις

της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις

αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού

δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει

τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το sugargreece διατηρεί το δικαίωμα

αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή

ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών. Η χρήση των

υπηρεσιών του sugargreece συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων,

συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του κόμβου,

συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων,

των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν

πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του

αναφερόμενου ιδιοκτήτη του κόμβου και προστατεύονται κατά τις σχετικές

διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών

συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν

μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής,

αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε

τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου

αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ

(ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και

χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον κόμβο, χωρίς να θίγονται

με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής

ιδιοκτησίας.

Το λογισμικό εσωτερικής διαχείρισης του περιεχομένου, αποτελεί πνευματική

ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του κατασκευαστή του

κόμβου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του

ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, δε δύναται να

αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης,

αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί

με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του κόμβου αναλαμβάνει

την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον κόμβο από κακή ή αθέμιτη

χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι,

παρόλο που το sugargreece παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη

τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου,

όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι

εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε

αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική

ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο

πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο

και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή

άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του sugargreece.

Το sugargreece δεν είναι δυνατό, ούτε αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει

το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις

υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, συνεπώς δεν εγγυάται την ακρίβεια, την

ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης

κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του sugargreece

μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε

καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το sugargreece, για

οποιοδήποτε λάθος, ανακρίβειες, ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο

ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση

οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή

άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του sugargreece .

Σε περίπτωση πoυ το sugargreece λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε

περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί

το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και

ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος

παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του sugargreece

για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για

την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό,

προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή

άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά

δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο

συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για

την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση

ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό

την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται

μέσω των υπηρεσιών του sugargreece.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για

την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει

το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για

την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας,

ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής

ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών

μυστικών).

7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για

την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου

περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη

προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και

οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για

την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει

ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή

προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν

τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών

υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή

των

δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του sugargreece, ή παρακοή

των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής,

ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει

νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία

του sugargreece.

11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των

ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και

αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών)

Ο χρήστης του sugargreece κατανοεί και αποδέχεται ότι το sugargreece  δεν κάνει

προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το sugargreece και οι

αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της

αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή

διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών

του sugargreece. Επίσης, το sugargreece  και οι αρμόδιοι συνεργάτες του

διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει

τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι

πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να

ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης

οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και

τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης

κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που

δημιουργεί το sugargreece ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό,

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο sugargreece και

όλων των άλλων υπηρεσιών του sugargreece. Ο χρήστης κατανοεί και

αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται

και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που

αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα

κράτη.

 

Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του sugargreece για να αναρτά ή/

και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες,

εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο sugargreece,

για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των

υπηρεσιών του sugargreece, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το

περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή/και

δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες,

μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση

διαφημίσεων από το sugargreece  στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

 

Βλάβη - Αποζημίωση

Ο χρήστης του sugargreece  κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την

αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το sugargreece και τους συνεργάτες του

για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων

λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή

άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του sugargreece.

 

Πνευματικά δικαιώματα φωτογράφων

Για τις φωτογραφίες, όπως και για τα άλλα πνευματικά έργα λόγου, της τέχνης

ή της επιστήμης υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά στην

Ελλάδα ρυθμίζονται με τον νόμο 2121/93. Ο νόμος 2121/93 Περί Πνευματικής

Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμός

φύλλου 25/τεύχος Α'/4-3-93 ρητά κατοχυρώνει το φωτογραφικό copyright τόσο

μέσα από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 2 "Περί αντικειμένου του

δικαιώματος", του άρθρου 3 "Περί περιουσιακού δικαιώματος" και του άρθρου

4 "Περί ηθικού δικαιώματος" αλλά και ειδικότερες διατάξεις με αποκορύφωμα

το άρθρο 38 που αναφέρεται αποκλειστικά στα δικαιώματα των φωτογράφων.

Oι φωτογραφίες προστατεύονται ως αυτοτελή έργα που εκφράζονται με

ορισμένη μορφή. Στα χέρια του δημιουργού - φωτογράφου προσφέρεται ένα

πλέγμα διατάξεων που τον κατοχυρώνουν απόλυτα. Ανήκει πλέον στη δική

του πρωτοβουλία πώς θα μεθοδεύσει την προστασία και τη διεκδίκηση των

δικαιωμάτων του εφόσον παραβιασθούν.

 

Διαφήμιση

Το sugargreece δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους

τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο sugargreece και για την

οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη

μεταξύ τους σχέση.

 

Δυνατότητα σχολίων

Το sugargreece παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τη δυνατότητα να

σχολιάσουν τα άρθρα που δημοσιεύονται στο sugargreece  με την αποστολή

γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες/χρήστες του sugargreece  οφείλουν να

τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην

προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το sugargreece  διατηρεί το

δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος

σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το sugargreece  σε καμία

περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά

οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές

ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών

διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν

με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που το sugargreece λάβει ειδοποίηση ότι το

περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν/δημοσιεύουν οι

χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση

διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το

δημιούργησε.